structuurschets

De structuurschets geeft inzicht in de visie op het plangebied, de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten en de bijbehorende randvoorwaarden voor het landschapspark en de vier bouwlocaties ook wel bouwenveloppen genoemd. Hieraan is  door vele betrokkenen, lokale belangengroeperingen, bewoners en experts hard gewerkt. Wij spreken hiervoor onze dank uit.

Onder de subpagina ‘documenten bij Structuurvisie kunt u de Structuurvisie openen en bestuderen.De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 5 maart 2007 de structuurschets vastgesteld. Hiermee is de eerste fase van het project afgerond en de structuurschets vastgesteld als kader voor het vervolg. De structuurschets vormt de basis voor het nog op te stellen kwaliteitshandboek, de architectonische uitwerking van het landschap en de bouwlocaties. Tegelijkertijd kan de gemeente nu ook de bestemmingsplanprocedure voorbereiden.

Wat staat er in de structuurschets?

De kern
De kern van de structuurschets is terug te vinden op de ‘plankaart’. Rode draad is het landschapspark, waarin de cultuurhistorie van de oorspronkelijke fortificatie, het dijklandschap en de Heegsche Bouwing tot leven moet komen.
De landschappelijke kwaliteit speelt de hoofdrol in het uiteindelijke plan en daarbinnen moet de gewenste woningbouw op een verantwoorde wijze worden ingepast. Daarvoor zijn vier bouwlocaties vastgelegd met een maximum aantal van 76 woningen/appartementen voor het gehele project.

De kwaliteit in beelden
In de structuurschets zijn verder inspiratie- en referentiebeelden opgenomen, die vooruitlopend op de volgende fase van het project, een indruk geven van de kwaliteit die we willen bereiken.

Per onderdeel zijn randvoorwaarden opgenomen, die uitgangspunt zijn bij de verdere ontwikkeling van het landschap en de bouwenveloppes.

Proefverkavelingen
Daarnaast zijn voor de bouwlocaties proefverkavelingen opgenomen. Die laten zien dat wat we hebben bepaald, ook mogelijk is.
Let op: Deze proefverkavelingen geven níet de definitieve uitwerking aan. Ze geven mogelijkheden aan, maar de komende fase zal dit pas verder worden ingekleurd.

Opmerking:
Voor Het Bastion zijn geen proefverkavelingen opgenomen omdat de invulling afhankelijk is van de resultaten van het archeologisch vervolgonderzoek (ook wel het proefsleuvenonderzoek genoemd). De definitieve resultaten van dit onderzoek zijn eind juni 2007 bekend geworden (zie de pagina met de onderzoeken).

Comments are closed.